Burning (2021)

IMDB Rating: 4 votes, average 7.3 out of 10

Burning (2021) ติดตามไฟป่าที่อันตรายถึงชีวิตในออสเตรเลียในปี 2019-2020 หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘Black Summer’ การเผาไหม้เป็นการสำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่เล่าจากมุมมองของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของไฟ นักเคลื่อนไหว และนักวิทยาศาสตร์

Year:
Duration: 86 Min
Country:,
Release:
Language:English
Director:

Leave a Reply